AFFILIATE PROGRAM

ZARÁBAJTE S USAMEDICAL CEZ PROVÍZNY SYSTÉM

Pre majiteľov a správcov webových stránok, pre influenserov sociálných sietí sme pripravili provízny systém, tzv. affiliate program. Vďaka  nemu môžete získavať provízie z nákupov od všetkých zákazníkov, ktorých k nám privediete prostredníctvom reklamy na svojich webových stránkach.

NOVÉ PODMIENKY AFFILIATE PROGRAMU, PLATNÉ OD 04/2021

1. Úvodné ustanovenia

1.1

Pravidlá Provízneho programu (ďalej len „Pravidlá“) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o spolupráci – Provízny program, ktorá je uzatváraná v elektronickej podobe, a to medzi obchodnou spoločnosťou ALL Natural s.r.o., so sídlom: Hlavná 83/23, 93040 Štvrtok na Ostrove ako prevádzkovateľom Provízneho programu (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá sa zapojí do Provízneho programu postupom podľa týchto Pravidiel ako účastník Provízneho programu (ďalej len „Partner“).

1.2

Na práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Partnera týmito Pravidlami neupravené sa primerane použijú ustanovenia Všeobecných podmienok VOP.

1.3

Účasť v Províznom programe vzniká registráciou do Provízneho programu – využitím jednej z foriem propagácie, pričom Partnerovi vzniká záväzok vytvoriť na svojich webových stránkach priestor, kde bude propagovať produkty a služby Prevádzkovateľa prostredníctvom textových odkazov a bannerov, kupónov ktoré pri prekliknutí smerujú na webové stránky Prevádzkovateľať. Odkazy, rovnako ako aj bannery a kupóny sú vytvárané bezpodmienečne len Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny reklamných textov a bannerov.

1.4

Akceptáciou registrácie Partnera do Provízneho programu zo strany Prevádzkovateľa vzniká zmluva o sprostredkovaní medzi Partnerom ako sprostredkovateľom a Prevádzkovateľom ako objednávateľom (ďalej len „Zmluva“).

2. Definícia pojmov

2.1

Prevádzkovateľom Provízneho programu je obchodná spoločnosť: ALL Natural s.r.o., so sídlom: Hlavná 83/23, 93040 Štvrtok na Ostrove

2.2

Partnerom sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plnoletá a plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá sa prihlási do Provízneho programu vyplnením formulára so žiadosťou o registráciu do Provízneho programu prostredníctvom partnerskej platformy určenej Prevádzkovateľom.

2.3

Návštevník označuje každého unikátneho návštevníka internetových stránok Prevádzkovateľa, ktorý bol sprostredkovaný Partnerom.

2.4

Zákazníkom sa rozumie každý Návštevník stránok Prevádzkovateľa, ktorý bol sprostredkovaný Partnerom, objedná si produkty od Prevádzkovateľa a za tieto objednané služby alebo produkty uhradí dojednanú odplatu (cenu).

2.5

Províziou sa rozumie finančná odmena (odplata) od Prevádzkovateľa pre Partnera za sprostredkovanie Návštevníka alebo Zákazníka, vyplývajúca z Provízneho programu.

2.6

Webovou stránkou je internetová stránka, na ktorej je umiestnený HTML kód a ktorá je vo vlastníctve alebo už v užívaní Partnera, a ktorú uviedol Partner v Zmluve alebo následne priradil v rámci svojho užívateľského účtu k Províznemu programu. Webová stránka musí byť vo vlastníctve alebo v oprávnenom užívaní Partnera, musí byť trvale prístupná zamestnancom Prevádzkovateľa. a mať charakter dokončenej stránky, t.j. nevzbudzovať pochybnosti o jej vzhľade či funkčnosti.

2.7

HTML kód znamená jedinečný špeciálny kód, ktorý je Partnerovi pridelený Prevádzkovateľom v Províznom programe a po vložení na webovú stránku Partnera sa zobrazuje ako reklamná plocha.

2.8

Reklamná plocha znamená banner, vyhľadávací panel alebo textový odkaz, ktoré sú výsledkom umiestnenia HTML kódu vloženého na webovú stránku Partnera.

3. Podmienky a spôsob propagácie

Subjekt, ktorý má záujem stať sa Partnerom v Províznom systéme, musí podať žiadosť k registrácii vyplnením registračného formulára. Následne žiadateľ dostane od usamedical.cz na svoj e-mail prihlasovacie údaje a po prvýkrát sa na základe týchto údajov prihlási do aplikácie, stáva sa Partnerom Provízneho systému. Týmto okamihom je uzavretá zmluva a strany sú viazané týmito podmienkami.

3.1

Partner sa zaväzuje, že vytvorí reklamnú plochu, Teda umiestni na svoju webovú stránku banner či textový odkaz alebo kupón do popisoch postov smerujúci na službu alebo produkt Prevádzkovateľa.

3.2

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Partnerovi vyplatí províziu vo výške určenej podľa jednotlivej kampane nastavenej podľa vopred zverejnených podmienok Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok kampane, pričom sa zaväzuje, že o zmenách bude Partnera informovať. Nárok na províziu vzniká Partnerovi až po úhrade za produkt alebo službu Prevádzkovateľa, ktorú si zákazník objednal prostredníctvom odkazu umiestneného na webovej stránke Partnera. Provízia je Prevádzkovateľom pre Partnera zaevidovaná najneskôr 1 deň po úhrade Partnerom sprostredkovanej služby alebo produktu Prevádzkovateľa Zákazníkom.

3.3

Reklamná plocha nemôže byť umiestnená na webovej stránke, ktorej obsah:

3.4

Používanie zľavových kódov:

Partnerovi je zakázané propagovať neexistujúce zľavy či iné vopred Prevádzkovateľom neodsúhlasené špeciálnej výhody, ktoré majú vyzývať alebo nabádať Návštevníka na využitie služieb alebo produktov Prevádzkovateľa (ďalej len „klamlivá reklama“). V prípade porušenia tejto povinnosti je Prevádzkovať oprávnený nevyplatiť Partnerovi Províziu za sprostredkovanie, alebo znížiť výšku novovzniknutej nevyplatenej Provízie o hodnotu neoprávnene vyplatenej Provízie, získanej v dôsledku alebo v priamej súvislosti s klamlivou reklamou Partnera. V prípade, že Partner má záujem ponúkať, propagovať alebo poskytovať špeciálnu výhodu pre Návštevníkov svojej webovej stránky (najmä zľavu z cien služieb a produktov Prevádzkovateľa), je povinný vopred požiadať Prevádzkovateľa o poskytnutie takejto špeciálnej výhody. Prevádzkovateľ takúto žiadosť Partnera posúdi a do 14 dní informuje Partnera o výsledku jeho žiadosti. Na poskytnutie alebo odsúhlasenie poskytnutia zľavy alebo inej špeciálnej výhody nemá Partner právny nárok.

3.5

4. Odmena Partnera

4.1

Odmena bude Prevádzkovateľom vyplatená podnikajúcej fyzickej osobe a právnickej osobe, oprávneným vystavovať daňové doklady len na základe faktúry s náležitosťami daňového dokladu, zaslanej doporučene alebo elektronicky Prevádzkovateľovi na adresu sídla Prevádzkovateľa. Vystavená faktúra musí spĺňať všetky náležitosti riadneho daňového dokladu a obsahovať užívateľské meno Partnera, používané v Províznom programe Prevádzkovateľa. Výška odmeny je vypočítaná ako percento z ceny bez dopravy a bez DPH produktu alebo služby Prevádzkovateľa sprostredkovaných Partnerom. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Prevádzkovateľovi. Údaje dodávateľa na faktúre musia byť totožné s údajmi Partnera v Províznom programe Prevádzkovateľa.

4.2

Nepodnikajúce fyzická osoby môžu Prevádzkovateľa požiadať o poskytnutie zľavy na ďalší nákup služieb alebo produktov Prevádzkovateľa vo výške zodpovedajúcej predpokladanému nároku na Províziu podľa týchto Pravidiel. Prevádzkovateľ takúto žiadosť posúdi a do 14 dní informuje Partnera o výsledku jeho žiadosti. Na poskytnutie zľavy alebo inej špeciálnej výhody nemá v tomto prípade Partner právny nárok.

4.3

Nárok na vyplatenie Provízie vznikne Partnerovi v prípade, keď celková výška Provízie dosiahne sumu 50 €. Odmena bude Partnerovi vyplatená vždy bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet Partnera, uvedený vo faktúre doručenej Prevádzkovateľovi. Provízia zahŕňa všetky vynaložené náklady Partnera spojené s jeho činnosťou podľa Zmluvy a Pravidiel.

4.4

Základy pre poskytovanie odmeny (provízie)

4.5

Výška provízií

10% na všetky produkty USA Medical dostupné na internetovej stránke www.usamedical.sk

5. Ochrana osobných údajov

5.1

Ochrana osobných údajov Partnera sa spravuje ustanoveniami VOP Prevádzkovateľa.

5.2

Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie Provízneho programu a zabezpečenie jeho funkčnosti.

6. Doba platnosti Zmluvy a jej ukončenie

6.1

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

6.2

Zmluva zaniká:

6.3

V prípade, že nastane niektorý z dôvodov pre odstúpenie od Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa, Partnerovi zaniká nárok na akúkoľvek Províziu.

6.4

Zánikom Zmluvy nezaniká právo na náhradu škody, ani ustanovenie týkajúce sa týchto práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať i po ukončení Zmluvy.

6.5

Partner sa zaväzuje odstrániť zo svojich webových stránok všetky reklamné plochy, a to najneskôr do 3 dní od okamihu ukončenia Zmluvy.

6.6

Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy výpoveďou alebo dohodou, je Partner povinný najneskôr do 7 dní odo dňa zániku Zmluvy zaslať Prevádzkovateľovi faktúru na Províziu , na ktorú má Partner nárok ku dňu zániku Zmluvy. Inak právo na Províziu zaniká.

7. Záverečné ustanovenia

7.1

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto Pravidlá.

7.2

V prípade, že by niektoré ustanovenia Pravidiel boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Pravidiel.

7.3

Tieto Pravidlá vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňom 22.4.2021.